Wydawca treści Wydawca treści

LEŚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE

Leśne Kompleksy Promocyjne to duże, zwarte obszary lasu, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa. Warto podkreślić, że Leśne Kompleksy Promocyjne to oryginalna, rodzima idea promowania ekologicznego leśnictwa.

Dzięki LKP widać, że można osiągnąć kompromis między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: gospodarką leśną mającą na celu m.in. produkcję drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i szeroko rozumianą edukacją. Są dowodem, że trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna przeciwdziała zagrożeniom lasu, wynikającym z rozwoju cywilizacji.

W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację przyrodniczą i ekologiczną społeczeństwa. Są to poniekąd tereny doświadczalne – tu testowane są w pierwszej kolejności nowe technologie leśne, prowadzone prace badawcze i wdrażane programy pilotażowe. Stanowią także forum współpracy leśników ze społeczeństwem.

Na terenie RDLP w Łodzi funkcjonują dwa Leśne Kompleksy Promocyjne: Lasy Gostynińsko-Włocławskie i Lasy Spalsko-Rogowskie. Pierwszy położony jest w północnej części naszej dyrekcji, na terenie województwa mazowieckiego, a w jego skład wchodzą Nadleśnictwa Gostynin, Łąck oraz Nadleśnictwo Włocławek z RDLP Toruń. Drugi położony jest na terenie Nadleśnictw: Spała, Brzeziny oraz Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie. Przy każdym LKP funkcjonuje Rada Naukowo-Społeczna, do której zadań należy m.in. inspirowanie oraz ocena realizacji zadań podejmowanych na obszarze kompleksu.

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”
Został powołany w 1995 r., zajmuje nieco ponad 53 tys. ha. Tutejsze drzewostany zajmują głównie pokryte wydmami tarasy Wisły, tworząc właściwie jedyny zwarty zespół leśny na słabo zalesionych terenach Kujaw i Mazowsza. W jego granicach znalazło się 16 rezerwatów przyrody – 11 rezerwatów leśnych  i 5 rezerwatów jeziorowo-leśnych, szczególną ochroną objęto 60 pomników przyrody, gniazda i miejsca lęgowe bociana czarnego, żurawia, bielika i innych ptaków drapieżnych, występuje 50 gatunków roślin chronionych i rzadkich.

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Spalsko-Rogowskie”
Powstał w 2002 r. na terenie województwa łódzkiego, jego powierzchnia wynosi blisko 34 ha. obejmuje swym zasięgiem kompleksy leśne i uroczyska, które są pozostałością dwóch puszcz: Łódzkiej i Pilickiej. W zasięgu terytorialnym znajdują się dwa parki krajobrazowe: Spalski Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Lasy wyróżniające się starymi drzewostanami występują w okolicach Spały, Konewki, Luciążnej czy Smardzewic. Leśnikom zależy na zachowaniu naturalnej szaty roślinnej, budowanej przez drzewostany dębowe, bukowe i bagienne w otoczeniu rzek i strumieni, ochronie rzek: Moszczenicy i Mrożycy z dopływami wraz z okolicznymi łąkami, torfowiskami i szuwarami. Warto odwiedzić także Ośrodek Hodowli Żubrów w Książu koło Smardzewic oraz znajdujące się na terenie LZD w Rogowie cenne arboretum o łącznej powierzchni 54 ha czy Muzeum Lasu i Drewna.

*

Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP) zostały powołane w celu: wszechstronnego rozpoznania stanu biocenozy leśnej i kierunków zachodzących w niej zmian, trwałego zachowania lub odtworzenia naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na zasadach ekologicznych, integrowania celów gospodarki leśnej z aktywną ochroną przyrody, promowania wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, prowadzenia prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w aspekcie upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze działania LP, prowadzenia szkoleń leśników i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Dowiedz się więcej o Leśnych Kompleksach Promocyjnych