Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, ul. Jana Matejki 16, 91-402 Łódź

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Jana Matejki. Przy wejściu znajduje się pochylnia umożliwiająca dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.

Od strony ul. Jana Matejki znajduje się parking dostępny dla kontrahentów. Wjazd na parking zabezpiecza szlaban. Rogatka otwiera się automatycznie po wciśnięciu oznaczonego przycisku przy wjeździe. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne prowadzi do przestronnego holu, gdzie znajduje się stanowisko portiera/ochrony budynku. W przypadku obsługi osób niepełnosprawnych pracownik ochrony zgłasza odpowiedniemu pracownikowi biura RDLP obecność kontrahenta. Osoby z niepełnosprawnością obsługiwane są w specjalnie przygotowanym pokoju nr 1 znajdującym się na parterze budynku. Drzwi i przejścia w pomieszczeniach posiadają szerokość min. 90 cm. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem  umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego na nr +48 631 79 00
lub e-mailowo na adres rdlp@lodz.lasy.gov.pl.