Asset Publisher Asset Publisher

OFERTA ŁOWIECKA

Gospodarka łowiecka na terenie RDLP w Łodzi prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców. Teren administrowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi, podzielony jest na 385 obwodów łowieckich, o średniej powierzchni 5 400 ha i średniej lesistości 22 %.

Teren administrowany przez RDLP w Łodzi podzielony jest na 385 obwodów łowieckich, w tym:

 • 9 obwodów wyłączonych stanowiących 8 ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, zarządzanych przez nadleśniczych Nadleśnictw: Brzeziny, Kolumna, Kutno, Poddębice, Przedbórz, Smardzewice, Spała i Wieluń,
 • 3 obwody wyłączone stanowiące ośrodki hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego,
 • 3 obwody wyłączone stanowiące ośrodki hodowli zwierzyny Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie,
 • 370 obwodów dzierżawionych przez 297 kół łowieckich, w tym: 43 obwody leśne, wydzierżawione przez dyrektora RDLP w Łodzi i 327 obwodów polnych wydzierżawionych przez starostów powiatów.

Średnia powierzchnia  ogólna obwodu łowieckiego wynosi  5,4 tys. ha.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane  oraz roczne plany łowieckie. Aktualnie realizowane są plany wieloletnie na lata 2017-2027.

Teren RDLP podzielony jest na 8 rejonów hodowlanych o zbliżonych warunkach przyrodniczych, a mianowicie:

 • Rejon Nr  1 „Płocki",
 • Rejon Nr 2 „Gostynin",
 • Rejon Nr  3 „Łódzki",
 • Rejon Nr  4 „Skierniewice",
 • Rejon Nr  5 „Nadwarciański",
 • Rejon Nr 6 „Łaski",
 • Rejon Nr 7 „Puszczy Nadpilickiej",
 • Rejon Nr 8 „Przedbórz".

Roczne plany łowieckie sporządzane są dla każdego obwodu łowieckiego w oparciu o inwentaryzację zwierzyny, przeprowadzaną na dzień 10 marca. Aktualna, sumaryczna liczebność zwierzyny łownej we wszystkich obwodach na terenie RDLP w Łodzi wynosi:

 • łosie – 793 sztuk,
 • jelenie – 7 100 sztuk,
 • daniele – 1 366 sztuk,
 • sarny – 63 304 sztuk,
 • dziki – 3 351 sztuk,
 • lisy – 13 755 sztuk,
 • zające – 126 200 sztuk,
 • bażanty – 82 597 sztuk,
 • kuropatwy – 42 419 sztuk.

W ośrodku hodowli zwierzyny zarządzanym przez Nadleśnictwo Kutno, prowadzony jest program "Wzbogacania różnorodności przyrodniczej łowisk leśnych i polnych", dzięki któremu wspieramy restytucję kuropatwy. W ten sposób przywracamy środowisku gatunek, którego liczebność drastycznie zmalała.

Na terenie Nadleśnictw Brzeziny i Poddębice, prowadzone są zachowawcze hodowle daniela w zagrodach zamkniętych o powierzchni ok. 700 ha i 40 ha.

Do Nadleśnictwa Brzeziny, daniele sprowadzone zostały w 2004 roku z Gyulai (na Węgrzech) i z Palarikowa (na Słowacji) w ilości 110 sztuk. Hodowla zagrodowa w Nadleśnictwie Poddębice stanowi kontynuację hodowli z Nadleśnictwa Brzeziny. Odłowione daniele przekazywane są do ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych i kół łowieckich na terenie całego kraju. Takie działania mają na celu wzbogacenie struktury genowej lokalnych populacji.

Na terenie RDLP w Łodzi daniele wsiedlone zostały do Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwach Brzeziny, Kolumna, Poddębice i Smardzewice.

Nadleśnictwa prowadzące OHZ Brzeziny, Kolumna, Kutno, Poddębice, Przedbórz, Smardzewice, Spała i Wieluń, organizują polowania dla myśliwych krajowych i zagranicznych, za pośrednictwem krajowych biur polowań.