Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Fauna leśna na terenie RDLP w Łodzi jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 7 000 szt., danieli 1 000 szt., saren 51 000 szt., a dzików 2 000 szt. Okresowo pojawiają się łosie. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a czasami wilka.

Na terenie naszej dyrekcji żyją lisy, zające, bażanty, kuropatwy, jenoty, borsuki, kuny.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszej RDLP to między innymi to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. W tym celu, raz w roku, w marcu, przeprwadza się inwentaryzację zwierzyny.

Zapoznaj się z ofertą łowiecką nadleśnictw

Teren administrowany przez RDLP w Łodzi podzielony jest na 362 obwody łowieckie, w tym:

 •            10 obwodów wyłączonych z wydzierżawienia stanowiących 8 ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, zarządzanych przez nadleśniczych Nadleśnictw: Brzeziny, Kolumna, Kutno, Poddębice, Przedbórz, Smardzewice, Spała i Wieluń,
 •           2 obwody wyłączone z dzierżawienia stanowiące ośrodki hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego,
 •           3 obwody wyłączone z wydzierżawienia stanowiące ośrodki hodowli zwierzyny Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie,
 •          347 obwodów dzierżawionych przez 297 kół łowieckich, w tym: 59 obwodów leśnych, wydzierżawionych przez dyrektora RDLP w Łodzi i 288 obwodów polnych wydzierżawionych przez starostów powiatów.

Średnia powierzchnia  ogólna obwodu łowieckiego wynosi 7,6 tys. ha.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane  oraz roczne plany łowieckie. Aktualnie realizowane są plany wieloletnie na lata 2023-2033.

Teren RDLP podzielony jest na 9 rejonów hodowlanych o zbliżonych warunkach przyrodniczych, a mianowicie:

 •          Rejon Nr  1 „Płocki",
 •          Rejon Nr 2 „Gostyniński",
 •          Rejon Nr  3 „Kujawski",
 •          Rejon Nr  4 „Środkowopolski"
 •          Rejon Nr  5 „Skierniewicki",
 •          Rejon Nr 6 „Łódzki",
 •          Rejon Nr 7 „Łaski",
 •          Rejon Nr 8 „Nadwarciański"
 •      Rejon Nr 9 „Puszcza Nadpilicka"

W ośrodkach hodowli zwierzyny zarządzanych przez Nadleśnictwo Kutno i Nadleśnictwo Kolumna, prowadzony jest program mający na celu utrzymanie różnorodności przyrodniczej łowisk leśnych i polnych, dzięki któremu wspieramy restytucję kuropatwy i zająca szaraka. W ten sposób przywracamy środowisku gatunki, których liczebność drastycznie zmalała.

Na terenie Nadleśnictw Brzeziny i Poddębice, prowadzone są zachowawcze hodowle daniela w zagrodach zamkniętych o powierzchni ok. 700 ha i 40 ha.

Do Nadleśnictwa Brzeziny, daniele sprowadzone zostały w 2004 roku z Gyulai (na Węgrzech) i z Palarikowa (na Słowacji) w ilości 110 sztuk. Hodowla zagrodowa w Nadleśnictwie Poddębice stanowi kontynuację hodowli z Nadleśnictwa Brzeziny. Odłowione daniele przekazywane są do ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych i kół łowieckich na terenie całego kraju. Takie działania mają na celu wzbogacenie struktury genowej lokalnych populacji.

Na terenie RDLP w Łodzi daniele wsiedlone zostały do Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwach Brzeziny, Kolumna, Poddębice i Smardzewice.

Nadleśnictwa prowadzące OHZ Brzeziny, Kolumna, Kutno, Poddębice, Przedbórz, Smardzewice, Spała i Wieluń, organizują polowania dla myśliwych krajowych i zagranicznych, za pośrednictwem krajowych biur polowań.