Wydawca treści Wydawca treści

Las - nasze bogactwo

Dom tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Płuca miast i wsi. Strażnik klimatu. Miejsce odpoczynku i edukacji przyrodniczej. Odnawialne źródło umiłowanego przez człowieka surowca – drewna. Miejsce pracy 25 tys. Polaków. Las – nasze bogactwo.

Każdego dnia tysiące pracowników Lasów Państwowych realizuje wspólny cel: zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami przyrody i człowieka. Nie byłoby to możliwe bez zrównoważonej gospodarki leśnej – to ona pozwala zaspokoić potrzeby społeczne w sposób bezpieczny dla lasu.

Planujemy

Polscy leśnicy sadzą pół miliarda drzew rocznie. Potem przychodzi czas ochrony i pielęgnacji. Aby drzewa nie stały się posiłkiem owadów i ssaków roślinożernych, leśnicy otaczają je specjalistyczną opieką. Każdego dnia las jest chroniony przed chorobami, pożarami, skutkami wandalizmu i kłusownictwa oraz wieloma innymi zagrożeniami. Cykl zamyka się, gdy drzewostany osiągną wiek dojrzały i zostają wycięte, by dostarczyć ludziom niezwykle pożądany surowiec – drewno. Nowe pokolenie drzew zostaje zasadzone tuż po wycince – regulują to dziesięcioletnie plany urządzania lasu, sporządzane dla każdego nadleśnictwa.

Chronimy

Tylko część polskich lasów to drzewostany gospodarcze – takie, dzięki którym zaopatrujemy polski rynek w drewno. Las cechujący się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, jak np. rzadkie gatunki roślin i zwierząt występujące na jego terenie, nie jest wycinany – tworzymy w tych miejscach  rezerwaty przyrody. W Polsce mamy 671 rezerwatów leśnych, stanowią one 1,6% lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych tworzymy Parki Krajobrazowe, zajmujące powierzchnię 1,3 mln ha lasów. Blisko 72 tys. ha terenów leśnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi wchodzi w skład 24 Obszarów Chronionego Krajobrazu. To tereny o zróżnicowanych ekosystemach, pełniące funkcję korytarzy ekologicznych, ważnych dla turystyki i wypoczynku.

Szanujemy

Większość lasów w Polsce to lasy stare. Drzewostany w wieku 40-100 lat stanowią ok 56%. Młode lasy, w wieku 1-40 lat, to ok. 25%. W dzisiejszym, nowoczesnym modelu leśnictwa, codziennością jest także pozostawianie martwych lub zamierających drzew, niezwykle cennego składnika ekosystemów. W martwym drzewie miejsce do życia znajdują tysiące organizmów: w dziuplach gniazdują ptaki, w starych pniach schronienia szukają gryzonie; w takim drewnie może żyć blisko 1300 gatunków owadów, 1500 gatunków grzybów i ponad 100 gatunków zwierząt kręgowych! Jeszcze kilkadziesiąt lat po śmierci takie drewno służy przyrodzie.

Polskich lasów wciąż przybywa, ale już teraz możemy pochwalić się pozycją w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o ich powierzchnię! Lasy zajmują 29,5 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Lasy Państwowe zarządzają powierzchnią 7,6 mln ha. Większa powierzchnia lasów, coraz bardziej zróżnicowane drzewostany, wyższych wiek średni drzew i miąższość, czyli objętość zgromadzonego drewna – to efekty zrównoważonej gospodarki prowadzonej zgodnie z nowoczesnym modelem leśnictwa. 

Dajemy pracę

Dzięki lasom pracę ma ponad 375 tys. osób. Są to nie tylko leśnicy, drwale, pracownicy naukowi czy administracyjni zatrudnieni w PGL Lasy Państwowe, ale i osoby pracujące w przemyśle przetwarzającym drewno lub produkującym na potrzeby leśnictwa. W samych Lasach zatrudnionych jest ok 25 tys. osób: Służba Leśna (ok 65%), pracownicy administracyjni (ok. 24%), robotnicy i inni, co dzień dbają o to, by polskie lasy były zdrowe, bezpieczne i jak najlepiej służyły ludziom i przyrodzie.

Praca przy pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego nigdy nie należała do łatwych, dlatego też wraz z dokonującym się postępem technicznym, sukcesywnie mechanizuje się te prace. Z biegiem lat wzrasta stopień wykorzystywania najnowocześniejszej technologii w lasach. Maszyny leśne umożliwiają wykonanie wielu prac leśnych. Dzięki nim możliwe jest efektywne i wydajne pozyskanie i zrywka drewna. Pierwsze harwestery pojawiły się w Polsce na początku lat 90-tych. Ich zastosowanie w początkowym okresie napotykało wiele trudności. Wynikały one głównie z większych kosztów pozyskania drewna w porównaniu z pilarkami przenośnymi. Argumentem przemawiającym za pozyskaniem drewna przy użyciu harwesterów był fakt, że dojrzałe drzewostany w Polsce charakteryzują się dużą miąższością co wpływa pozytywnie na wydajność.

Więcej na temat ochrony przyrody, lesistości oraz gatunków roślin i drzew polskich lasów znajdziecie na podstronach http://www.lodz.lasy.gov.pl/ i na fanpage'u https://www.facebook.com/LasyPanstwoweLodz/

 

Projekt finansowany przez CILP w ramach kampanii: