Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” (OPL) realizowany jest w RDLP w Łodzi w nadleśnictwie Spała.


W Nadleśnictwie Spała w obszarze Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003 prowadzi się ochronę czynną ciepłolubnej dąbrowy (kod 91I0) – siedliska chronionego o znaczeniu priorytetowym wg Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. (dyrektywa Rady Europy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, będąca elementem prawa Unii Europejskiej).
Ciepłolubna dąbrowa w Nadleśnictwie Spała reprezentowana jest przez zespół roślinny dąbrowy świetlistej Potentillo albae-Quercetum. To las dębowy o luźnym zwarciu, słabo wykształconej warstwie podszytu i ze specyficznym, bardzo bogatym runem. Wśród roślin zielnych, poza gatunkami leśnymi występują również rośliny znane z łąk, muraw i okrajków. Charakterystycznymi gatunkami dla świetlistych dąbrów są: pięciornik biały, miodownik melisowaty, miodunka wąskolistna, dzwonek brzoskwiniolistny, sierpik barwierski, dziurawiec skąpolistny, kokoryczka wonna, konwalia majowa i pajęcznica nitkowata. Są to jedne z najbogatszych zbiorowisk pod względem florystycznym. W jednym płacie siedliska może występować kilkadziesiąt gatunków roślin.
Dąbrowy świetliste mają pochodzenie antropogeniczne. Wykształciły się w efekcie umiarkowanego użytkowania drzewostanów dębowych przez człowieka oraz prowadzenia w nich wypasu, niedopuszczającego do zarastania siedliska podszytem. Są to zbiorowiska nietrwałe, podatne na zmiany, zanikające wskutek naturalnych procesów. Głównym zagrożeniem jest wkraczanie ekspansywnych gatunków grądowych (grab, leszczyna) lub obcych (dąb czerwony, czeremcha amerykańska) i nadmierny rozwój podszytu. Wzrastające zacienienie powoduje, że wycofuje się większość występujących tu roślin zielnych, decydujących o bogactwie zbiorowiska. Utrzymanie właściwego stanu świetlistych dąbrów wymaga aktywnej ochrony czynnej.
Nadleśnictwo Spała w ramach OPL projektu prowadzi działania wynikające z planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003. Realizując zalecenia ochrony czynnej ciepłolubnej dąbrowy usuwany jest podszyt i podrosty gatunków niewłaściwych dla siedliska – czeremcha amerykańska, leszczyna, grab, dąb czerwony, lipa. Ścięte drzewa i krzewy wynoszone są poza teren siedliska, żeby rozkładające się drewno nie powodowało wzrostu jego żyzności i nie przyśpieszało procesu grądowienia. Działania prowadzone są na powierzchni 10,82 ha w cyklu 3-letnim. Pierwszy etap wykonano w roku 2018, kolejne wejście będzie w IV kwartale 2020, a ostatni nawrót prac zaplanowano na rok 2023 r.

Informacja: Maciej Siembor

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” – Projekt PPOŻ.  realizowany jest w ramach II osi priorytetowej  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , działanie 2.1  - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
Planowany okres realizacji projektu przypada na lata 2016-2019. Beneficjentem projektu jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Laszy Państwowe.
Głównym celem projektu jest ograniczenie liczby pożarów w lasach oraz minimalizacja negatywnych skutków dla środowiska i okolicznych mieszkańców poprzez  rozbudowę i modernizacje infrastruktury przeciwpożarowej funkcjonującej w strukturach Lasów Państwowych.
W ramach ww. projektu na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi zaplanowano  następujące działania:

  •     w Nadleśnictwie Poddębice  - modernizacja systemu do lokalizacji i wykrywania pożarów,
  •     w Nadleśnictwie Kolumna – budowa dostrzegalni pożarowej wraz z systemem do lokalizacji i  wykrywania pożarów,
  •     w Nadleśnictwie Łąck – zakup samochodu patrolowo-gaśniczego.

W wyniku zaplanowanych działań uzyskamy większą powierzchnię objętą monitoringiem ppoż. oraz zwiększymy dokładność i czas reakcji prowadzonego monitoringu.    

Informacja: Przemysław Dobrowolski

W projekcie „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” (MRN2), współfinansowanym ze środków POIiŚ 2014-2020 uczestniczą następujące Nadleśnictwa:
1.    Bełchatów
2.    Grotniki
3.    Radomsko
4.    Brzeziny
5.    Kolumna

Informacja: Dawid Sas

Czytaj więcej o projektach realizowanych przez Lasy Państwowe: https://www.ckps.lasy.gov.pl/projekty-lp