Asset Publisher Asset Publisher

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Fauna leśna na terenie RDLP w Łodzi jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 7 100 szt., danieli 1 366 szt., saren 63 304 szt., a dzików 3 351 szt. Okresowo pojawiają się łosie. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a czasami wilka.

Na terenie naszej dyrekcji żyją lisy, zające, bażanty, kuropatwy, jenoty, borsuki, kuny.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.

Zapoznaj się z ofertą łowiecką nadleśnictw

Teren administrowany przez RDLP w Łodzi podzielony jest na 385 obwodów łowieckich, w tym:

 •            9 obwodów wyłączonych stanowiących 8 ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, zarządzanych przez nadleśniczych Nadleśnictw: Brzeziny, Kolumna, Kutno, Poddębice, Przedbórz, Smardzewice, Spała i Wieluń,
 •           3 obwody wyłączone stanowiące ośrodki hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego,
 •           3 obwody wyłączone stanowiące ośrodki hodowli zwierzyny Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie,
 •          370 obwodów dzierżawionych przez 297 kół łowieckich, w tym: 43 obwody leśne, wydzierżawione przez dyrektora RDLP w Łodzi i 327 obwodów polnych wydzierżawionych przez starostów powiatów.

Średnia powierzchnia  ogólna obwodu łowieckiego wynosi 5,4 tys. ha.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane  oraz roczne plany łowieckie. Aktualnie realizowane są plany wieloletnie na lata 2017-2027.

Teren RDLP podzielony jest na 8 rejonów hodowlanych o zbliżonych warunkach przyrodniczych, a mianowicie:

 •          Rejon Nr  1 „Płocki",
 •          Rejon Nr 2 „Gostynin",
 •          Rejon Nr  3 „Łódzki",
 •          Rejon Nr  4 „Skierniewice"
 •          Rejon Nr  5 „Nadwarciański",
 •          Rejon Nr 6 „Łaski",
 •          Rejon Nr 7 „Puszczy Nadpilickiej",
 •          Rejon Nr 8 „Przedbórz".

W ośrodku hodowli zwierzyny zarządzanym przez Nadleśnictwo Kutno, prowadzony jest program "Wzbogacania różnorodności przyrodniczej łowisk leśnych i polnych", dzięki któremu wspieramy restytucję kuropatwy. W ten sposób przywracamy środowisku gatunek, którego liczebność drastycznie zmalała.

Na terenie Nadleśnictw Brzeziny i Poddębice, prowadzone są zachowawcze hodowle daniela w zagrodach zamkniętych o powierzchni ok. 700 ha i 40 ha.

Do Nadleśnictwa Brzeziny, daniele sprowadzone zostały w 2004 roku z Gyulai (na Węgrzech) i z Palarikowa (na Słowacji) w ilości 110 sztuk. Hodowla zagrodowa w Nadleśnictwie Poddębice stanowi kontynuację hodowli z Nadleśnictwa Brzeziny. Odłowione daniele przekazywane są do ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych i kół łowieckich na terenie całego kraju. Takie działania mają na celu wzbogacenie struktury genowej lokalnych populacji.

Na terenie RDLP w Łodzi daniele wsiedlone zostały do Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwach Brzeziny, Kolumna, Poddębice i Smardzewice.

Nadleśnictwa prowadzące OHZ Brzeziny, Kolumna, Kutno, Poddębice, Przedbórz, Smardzewice, Spała i Wieluń, organizują polowania dla myśliwych krajowych i zagranicznych, za pośrednictwem krajowych biur polowań.