Asset Publisher Asset Publisher

Walka z amatorami nielegalnych rajdów

Z lasów nagminnie korzystają amatorzy nielegalnych rajdów. Każdego roku strażnicy leśni z RDLP w Łodzi nakładają ponad 100 mandatów za nielegalne wjazdy do lasu.

Las to atrakcyjny teren dla jazdy quadami i crossami. Rajdowcy najchętniej korzystają z miejsc trudnych i niedostępnych, wjeżdżają nawet do rezerwatów przyrody. Płoszą zwierzynę i ptactwo w okresie lęgowym, niszczą uprawy leśne i drogi, torfowiska, grzybnie i rzadkie gatunki roślin, przyczyniają się do erozji gleby. Stanowią także zagrożenie dla osób odwiedzających las, lekceważąc zasady bezpieczeństwa.

Z amatorami nielegalnych rajdów po leśnych ścieżkach walczą patrole Straży Leśnej. Strażnicy organizują akcje, których celem jest ograniczenie niszczenia środowiska przez quady, motocykle i samochody terenowe.

W zeszłym roku, powołując się na art. 161 kodeksu wykroczeń, strażnicy leśni z łódzkiej dyrekcji nałożyli 150 mandatów i udzielili ponad 800 pouczeń.

W marcu bieżącego roku pierwszą taką akcję przeprowadziło Nadleśnictwo Grotniki a na przełomie września i października Nadleśnictwo Kolumna. W ramach akcji „Quad” Straż Leśną wspierała Żandarmeria Wojskowa Oddział w Łasku, Posterunek Policji w Piątkowisku oraz Wojewódzka Państwowa Straż Łowiecka. Strażnicy podczas akcji udzielili 25 pouczeń oraz nałożyli 3 mandaty karne na łączną kwotę 300 zł.

W Polsce jazda po lesie samochodem czy też motorem jest zabroniona. Osoby, które rozjeżdżają tereny leśne łamią nie tylko ustawę o lasach (art.29 „Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb”), ale również kodeks wykroczeń (art. 161 „Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny”).