Asset Publisher Asset Publisher

OŚWIADCZENIE DYREKTORA RDLP W ŁODZI

W związku z zamieszczanymi na łamach prasy informacjami dotyczącymi powodów organizacji przez członków Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy RDLP w Łodzi, akcji protestacyjnej przed siedzibą DGLP w Warszawie, przedstawiam chronologię dialogu z Organizacją Międzyzakładową.

W dniu 22.05.2023 r. wpłynęło pismo Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy RDLP w Łodzi skierowane do Dyrektora RDLP w Łodzi z 14 postulatami strony związkowej „spraw do rozwiązania” – pismo w załączeniu.

Postulaty strony związkowej zostały przedstawione nadleśniczym nadleśnictw zgrupowanych w RDLP w Łodzi na naradzie w dniu 20.06.2023r. W związku z faktem, że większość poruszanych spraw leży w gestii pracodawcy, nadleśniczowie zostali zobowiązani do złożenia odpowiedzi na zgłoszone postulaty.

W oparciu o informacje zebrane od nadleśniczych, w dniu 10.08.2023 r. skierowałem do OM NSZZ Solidarność odpowiedź na pismo złożone w dniu 22.05.2023 r. – pismo w załączeniu.

Dodatkowo zobowiązałem nadleśniczych do zorganizowania spotkań z pracownikami, przedstawienia odpowiedzi dyrektora RDLP na postulaty strony związkowej i zebrania ewentualnych uwag do stanowiska dyrektora. W efekcie odbyło się 21 spotkań w 21 jednostkach organizacyjnych, w których udział wzięły 572 osoby. W 16 jednostkach organizacyjnych nie wniesiono żadnych zastrzeżeń co do treści udzielonej odpowiedzi, a jedynie w 5 jednostkach zgłoszono uwagi – protokoły ze spotkań w załączeniu.

Powyższy ciąg zdarzeń wskazuje na wolę prowadzenia dialogu ze stroną społeczną oraz podejmowanie działań zmierzających do weryfikacji problemów wskazywanych przez przedstawicieli pracowników.

Dlatego ze zdziwieniem przyjąłem informację o planowanym przez OM NSZZ Solidarność proteście przeciwko rzekomemu braku współpracy i łamaniu praw pracowniczych w jednostkach organizacyjnych zgrupowanych w RDLP w Łodzi. Dodatkowo zdumiewają mnie próby narzucania dyrektorowi RDLP decyzji kadrowych oraz innych, będących w wyłącznej kompetencji pracodawcy tj. nadleśniczego i kierownika zakładu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, kierując się zasadą transparentności, zdecydowałem się na wydanie niniejszego oświadczenia i zamieszczenie całości dokumentacji w sprawie.

Dyrektor RDLP w Łodzi
Dariusz Pieniak