Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi - II edycja”.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5c669383-0b35-44a9-a154-bec46811c7a2

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 25.08.2021 r. , godz. 11:00.