Asset Publisher Asset Publisher

Mała retencja w lasach RDLP w Łodzi

#wodawlesie

17 czerwca – obchodzimy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy. Cały czas powiększamy leśne zasoby wody – długotrwały deficyt wody osłabia naturalne zdolności obronne wielu gatunków roślin. Zwłaszcza drzewa stają się podatniejsze na choroby i szkodniki, słabną, a tym samym są mniej odporne na wiatr, deszcz czy mróz.

Lasy odgrywają niezwykle ważną rolę w cyklu obiegu i magazynowania wody. Trafnie obrazuje to metafora lasu jako gąbki. Po każdych opadach deszczu ogromne ilości wody gromadzone są we wszystkich warstwach lasu: przez rośliny, ściółkę i glebę. Naturalnymi „pochłaniaczami” i magazynami wody są również tereny podmokłe i torfowiska. Ta zdolność lasu do utrzymywania wilgoci sprawia, że w lesie panuje specyficzny mikroklimat tworzący korzystne warunki dla zamieszkujących go organizmów, a także oddziałujący na sąsiadujące z lasem tereny. Jednak część wody odparowuje do atmosfery, by powrócić w postaci deszczu, część wnika w glebę i zasila wody gruntowe i głębinowe, a także trafia do strumieni, rzek czy zbiorników wodnych. W ten sposób las wpisuje się w tzw. mały obieg wody w przyrodzie, który wprawdzie nie wpływa bezpośrednio na globalny bilans wodny, ale ma istotne znaczenie dla lokalnych warunków hydrologicznych.

Jeśli jakąś część wody chcemy z tego małego cyklu wyłączyć, gromadząc ją lub spowalniając jej odpływ, to wówczas mówimy o retencji. W lasach mamy do czynienia z tzw. małą retencją: woda magazynowana jest w niewielkich zbiornikach i oczkach wodnych, a także na terenach mokradłowych.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi jest zaangażowana w projekt ogólnokrajowy Lasów Państwowych pod nazwą „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

W skali kraju wartość projektu kształtuje się na następującym poziomie:

  • ­    Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł
  • ­    Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł
  • ­    Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi realizuje zadania w ramach projektu na terenie 5 Nadleśnictw:

  1. Nadleśnictwo Bełchatów wykonało zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 0,50 ha w Leśnictwie Parzno;
  2. Nadleśnictwo Brzeziny zrealizowało 2 zadania polegające na modernizacji zbiornika wodnego w Leśnictwie Rokiciny oraz budowie 3 połączonych zbiorników wodnych w Leśnictwie Budziszewice;
  3. Nadleśnictwo Grotniki zrealizowało 4 zadania kompleksowe polegające na przywróceniu funkcji obszarów mokradłowych w Leśnictwach: Polesie, Gieczno, Głowno i Szczawin;
  4. Nadleśnictwo Kolumna realizuje 2 zadania polegające na odbudowie zbiorników retencyjnych w Leśnictwach Rydzyny i Szczukwin (w trakcie realizacji);
  5. Nadleśnictwo Radomsko realizuje zadanie polegające na przebudowie zbiornika w Leśnictwie Folwarki (w trakcie realizacji).

Na filmie prezentujemy inwestycje zrealizowane na terenie Nadleśnictwa Brzeziny… z najlepszej możliwej perspektywy – z lotu ptaka – to jest dopiero efekt WOW! Autor filmu: Piotr Krześlak

 

                                                 #dobrystanlasów #małaretencjawodna
 

Folder informacyjny projektu on-line przygotowany przez CKPŚ: https://issuu.com/lasypanstwowe/docs/ma_a_retencja_na_terenach_nizinnych