Asset Publisher Asset Publisher

Dzierżawcy obwodów łowieckich z obowiązkami

Łódzka dyrekcja oraz koła łowieckie, zakończyły podpisywanie umów na dzierżawy obwodów łowieckich. Umowy zostały zawarte na okres dziesięciu lat.

Obwody z terenu RDLP w Łodzi wydzierżawiane są przez 41 kół łowieckich, na łącznej powierzchni 264 tys. ha. Obwody są skategoryzowane od bardzo słabych do dobrych,
a ich powierzchnię powyżej 40 % stanowią lasy.

W ramach zawartych umów koła łowieckie zobowiązane są do prowadzenia dobrej gospodarki łowieckiej, w oparciu i zgodnie z wieloletnim łowieckim planem hodowlanym oraz rocznymi planami. Co roku ciąży na nich obowiązek inwentaryzacji zwierzyny, szacowania i zgłaszania szkód powodowanych przez zwierzęta leśne oraz wypłacania odszkodowań. Koła łowieckie zobowiązane są również do dokarmiania zwierzyny w okresach występowania niedostatku pożywienia w terenie oraz w przypadkach konieczności ograniczenia szkód wyrządzanych przez zwierzynę na polach i w lesie. Myśliwi mają również obowiązek, zgłaszać dostrzeżone objawy chorób zwierząt leśnych.

Umowy będą obowiązywały do dnia 31 marca 2027 r.