Lista aktualności Lista aktualności

Porozumienie pomoże roślinom

Już za kilka miesięcy łódzcy leśnicy wspólnie z naukowcami rozpoczną przywracanie gatunków zagrożonych wyginięciem. Rośliny, które znajdują się w Czerwonej Księdze Roślin Województwa Łódzkiego będą sadzone w trzech nadleśnictwach.

Na mocy trójstronnego porozumienia między Lasami Państwowymi, Zarządem Zieleni Miejskiej w Łodzi oraz Uniwersytetem Łódzkim, w nadleśnictwach Wieluń, Piotrków i Bełchatów przywracane będą piaskowiec trawiasty (Arenaria graminifolia Schrad) oraz goździk siny (Dianthus gratianopolitanus Vill). Pierwsze sadzonki zostaną tam posadzone już wiosną.

W ramach porozumienia, które zostało podpisane 18 listopada, nadleśnictwa nieodpłatnie udostępnią powierzchnie leśne pod nasadzenia, usuwać będą podrosty drzew i krzewów, zagrażające restytuowanym roślinom.

Pracownicy Ogrodu Botanicznego przygotują powierzchnie do sadzenia roślin, dostarczą rośliny i wprowadzą je na wyznaczone powierzchnie. Ponadto zajmą się pracami pielęgnacyjnymi.

Natomiast Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, we współpracy z Ogrodem Botanicznym poprowadzi monitoring populacji gatunków objętych programami ochrony oraz ich stanowisk a także bazę danych zawierającą dokumentację dotyczącą realizacji regionalnych programów ochrony piaskowca trawiastego i goździka sinego.

Zawarte porozumienie (zostało podpisane przez dr. Arkadiusza Jaksa, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, prof. dr hab. Andrzeja Kruka, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ oraz nadleśniczych) reguluje zasady współpracy w ramach realizacji działań ochronnych na rzecz obu zagrożonych gatunków, zawartych w programach ochrony.

***

Czerwona Księga Roślin Województwa Łódzkiego (wydana w 2012 r.) dokumentuje aktualny stan poznania, rozmieszczenia i zachowania najcenniejszych składników flory i roślinności regionu łódzkiego, oraz stopień zagrożenia wymienionych w niej gatunków i możliwości ich zachowania.

Księga stała się podstawą opracowania „Regionalnych programów ochrony wybranych gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem na terenie województwa łódzkiego".