Wydawca treści Wydawca treści

ORGANIZACJA DYREKCJI

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat wykonawczy dyrektora regionalnego. RDLP prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Dyrektor kieruje całokształtem działalności RDLP na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje RDLP na zewnątrz.

Dyrektor realizuje przypisane mu z mocy prawa zadania przy pomocy dwóch zastępców:

Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej,

Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.

Dyrektorowi oraz jego Zastępcom podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

Pion Dyrektora

Wydział Organizacji i Kadr

Stanowisko ds. Promocji i Mediów

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Wydział Gospodarki Leśnej i Ochrony Lasu

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Wydział Informatyki

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Wydział Księgowości

Zespół ds. Analiz i Planowania

Wydział Gospodarki Drewnem

Wydział Infrastruktury Leśnej

Wydział Administracji

 

 

Wydział Organizacji i Kadr [DO]

Zajmuje się organizacją struktur biura, całokształtem spraw pracowników biura RDLP
i pozostałych pracowników nadzorowanych jednostek zgodnie z odrębnymi regulacjami
w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie, realizuje politykę personalną w RDLP oraz kadrową w zakresie doboru i rozmieszczenia kadry kierowniczej w jednostkach organizacyjnych, współpracuje ze związkami zawodowymi i szkołami leśnymi, prowadzi sprawy związane ze współpracą
z zagranicą, koordynuje sprawy związane ze zlecaniem obsługi prawnej RDLP.

 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego [DK]

Wykonuje zadania związane z kontrolą instytucjonalną oraz controllingiem w komórkach organizacyjnych RDLP, nadleśnictwach i Zakładzie Usługowo Produkcyjnym. Koordynuje sprawy związane z załatwianiem skarg i wniosków, współpracuje w Głównym Inspektorem LP oraz organami kontroli państwowej.

 

Stanowisko ds. Promocji i Mediów [DR]

Realizuje zadania związane z prowadzeniem polityki informacyjnej w ramach działalności RDLP oraz zapewnieniem sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Koordynuje działania
w zakresie public relations i edukacji przyrodniczo leśnej. Zajmuje się obsługą i prowadzeniem konferencji prasowych, spotkań z mediami, organizowaniem wystąpień dyrektora w mediach oraz innych imprezach promocyjno – informacyjnych.

 

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia [DS]

Wspiera, nadzoruje oraz prowadzi sprawy związane z obronnością, militaryzacją, działaniami
w sytuacjach kryzysowych, ochroną informacji niejawnych i prowadzeniem stosownej kancelarii. Koordynuje i realizuje zadania z zakresu ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego.

 

Wydział Gospodarki Leśnej i Ochrony Lasu [ZG]

Zadaniem Wydziału jest merytoryczne przygotowywanie, wspieranie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań w dziedzinie hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, certyfikacji gospodarki leśnej, gospodarki łowieckiej, łąkowo-rolnej, zadrzewień, zagospodarowania turystycznego lasu, nadzorowanie
i koordynowanie działań w Leśnych Kompleksach Promocyjnych Lasy Gostynińsko-Włocławskie i Spalsko-Rogowskie oraz koordynowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

 

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi  [ZS]

Prowadzi całokształt zagadnień z zakresu stanu posiadania, urządzania lasu, geomatyki leśnej, ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym wyłączenia z produkcji, a także tworzenia, dzielenia, łączenia i likwidacji oraz określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw i obrębów leśnych – koordynuje, wspiera i nadzoruje nadleśnictwa w tym zakresie.

 

Wydział Informatyki [ZI]

Realizuje zadania związane z organizacją, nadzorem, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w szczególności SILP,
w jednostkach nadzorowanych oraz RDLP. Prowadzi czynności związane z serwisem sprzętu, szkoleniami informatycznymi oraz ochroną praw autorskich oprogramowania w biurze RDLP.

 

Wydział Księgowości [EK]

Prowadzi rachunkowość, rozliczenia podatkowe i finansowe z kontrahentami i pracownikami biura RDLP i ZOL oraz nadzoruje  ww. czynności w podległych jednostkach organizacyjnych. Realizuje, koordynuje i nadzoruje zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową LP
i GUS, koordynuje i nadzoruje jednostki organizacyjne w zakresie gospodarki finansowej obejmującej m.in. kredytowanie, lokowanie środków, zachowanie  płynności finansowej. 

 

Zespół d/s Analiz i Planowania [EP]

Zajmuje się sporządzaniem  planów finansowo-gospodarczych oraz  monitorowaniem ich realizacji w jednostkach nadzorowanych poprzez uzgadnianie i analizowanie danych  sprawozdawczych, koordynowanie i  nadzorowanie spraw  związanych ze sprawozdawczością wewnętrzną LP i GUS, analizowaniem i wnioskowaniem w zakresie wynagradzania, opracowywania projektów regulaminów premiowania i nagradzania.

 

Wydział Gospodarki Drewnem  [ED]

Zajmuje się sprawami związanymi z nadzorem, inicjowaniem i koordynowaniem działalności jednostek organizacyjnych w zakresie użytkowania lasu, sprzedaży drewna, realizacji polityki cenowej i handlowej Lasów Państwowych, działalności marketingowej, działalności stanowiska pracy brakarza regionalnego, analizą windykacji należności za drewno, powstawaniem umów handlowych
i nadzorem nad realizacją tych umów.

 

Wydział Infrastruktury Leśnej [ER]

Wspiera, koordynuje oraz udziela pomocy merytorycznej w jednostkach organizacyjnych RDLP
w Łodzi, a w szczególności prowadzi nadzór w zakresie: budownictwa (ogólnego, drogowego
i wodnego); postępu techniczno-technologicznego; gospodarki transportowej oraz mechanizacji prac; udzielania zamówień publicznych, gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz innymi obiektami kubaturowymi; współpracy na szczeblu RDLP  z przedstawicielami przedsiębiorczości leśnej. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód majątkowych (w zakresie ubezpieczeń TUW Cuprum). Koordynuje wdrażanie Projektów Rozwojowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w biurze RDLP i w jednostkach nadzorowanych. Nadzoruje pracę ZUP w Łodzi.

 

Wydział Administracji [EA]

Do zadań Wydziału należy prowadzenie i nadzorowanie spraw z zakresu: administrowania majątkiem RDLP w tym: lokalami biurowymi oraz innymi pomieszczeniami w budynku (siedzibie) RDLP, dokonywanie dostaw materiałów na potrzeby biura RDLP oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Leśny Dwór" w Mielnie, obsługa sekretariatu, kancelarii, archiwum i biblioteki RDLP, prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką inwestycyjno-remontową biura RDLP oraz ewidencja i inwentaryzacja majątku biura RDLP i OW „Leśny Dwór"; zamawianiem robót budowlanych, dostaw i usług dla biura RDLP i OW „Leśny Dwór" w Mielnie, gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi RDLP, oraz prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.