Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Ponad 63 tys. ha terenów leśnych tut. RDLP wchodzi w skład 23 Obszarów Chronionego Krajobrazu, terenów chronionych o zróżnicowanych ekosystemach, pełniących funkcję korytarzy ekologicznych, ważnych dla turystyki i wypoczynku.