Asset Publisher Asset Publisher

Wsiedlanie kuropatw - N. Kutno

Po bezpiecznym przezimowaniu w wolierze Nadleśnictwa Kutno 250 kuropatw zostało wypuszczonych na teren kutnowskich pól! To idealne środowisko dla bytowania zwierzyny drobnej.

Nadleśnictwo Kutno od 2014 roku realizuje programy wsiedleń kuropatw. Do chwili obecnej wsiedliliśmy na terenie kutnowskiego OHZ ponad 1800 kuropatw. Obecnie realizujemy „Program mający na celu utrzymanie różnorodności przyrodniczej w obwodach łowieckich pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 56, z dnia 3 października 2019 r.

W przyszłym roku Nadleśnictwo planuje wsiedlić 400 kuropatw na swoim terenie. Dzięki sukcesywnemu zasilaniu populacji tego gatunku, osobnikami pochodzącymi z zamkniętej hodowli Nadleśnictwa Świebodzin, liczebność kuropatwy zwiększyła się z szacowanej na ok. 100 szt. w roku 2014 do 250 szt. w roku 2019.

Realizacja programu poprawiła zatem liczebność kuropatw, co pokazuje, że działania prowadzone przez Nadleśnictwo Kutno przynoszą zamierzony efekt. Kontynuowanie programu może w dalszym efekcie przyczyniać się do wzrostu populacji kuropatwy na terenie OHZ.

Celem leśników, w ramach realizacji programu, jest także poprawienie warunków bytowania zwierzyny drobnej poprzez edukację miejscowych rolników i wspieranie w zakładaniu remiz śródpolnych, kontrola drapieżników, w szczególności lisów, i utrzymanie ich populacji na jak najniższym poziomie. Działania zakładają także współpracę z jednostkami akademickimi i udostępnianie terenu ośrodka hodowli zwierzyny do prowadzenia badań naukowych i zapewnienie stałej opieki weterynaryjnej.

Całość projektu objęta jest osłoną naukową Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.