Asset Publisher Asset Publisher

O łowiectwie w łódzkiej dyrekcji

21 stycznia w biurze RDLP w Łodzi odbyła się narada łowiecka dotycząca realizacji wieloletnich łowieckich planów hodowlanych dla rejonów hodowlanych na lata 2007 – 2017.

W trakcie narady stwierdzono, że w okresie od 2007 do 2013 roku we wszystkich rejonach hodowlanych na terenie RDLP w Łodzi nastąpił wzrost ilościowy zwierzyny płowej i dzików, a jej stany przekroczyły już stany docelowe przewidywane w planach wieloletnich na dzień 31 marca 2017 roku. Zauważono, iż taka sytuacja oraz istotne szkody w drzewostanach pociągające za sobą stosunkowo wysokie koszty ochrony lasu przed zwierzyną, wymagają skutecznych działań w kierunku ograniczenia jej stanów. Służyć ma temu przede wszystkim bezwzględne wykonanie rocznych planów pozyskania zwierzyny przez koła łowieckie oraz ośrodki hodowli zwierzyny, jak również dokładniejsza inwentaryzacja zwierzyny, z udziałem zainteresowanych stron.
W naradzie uczestniczyli: kierownictwo i nadleśniczowie z terenu RDLP w Łodzi, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie, Urzędów Marszałkowskich Województw: Łódzkiego, Kujawsko-Pomorskiego i Świętokrzyskiego oraz Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w: Łodzi, Płocku, Piotrkowie Tryb., Skierniewicach i Włocławku.