Asset Publisher Asset Publisher

Nabór na wolne stanowisko pracy

Nadleśnictwo Kolumna ogłasza nabór na stanowisko podleśniczego

Kolumna, 06.03.2015 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

PODLEŚNICZEGO

W NADLEŚNICTWIE KOLUMNA

        I.            Nazwa i siedziba Nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Kolumna, ul. Armii Ludowej 1c, 98 – 100 Łask

    II.            Określenie stanowiska

Podleśniczy – ilość wolnych stanowisk pracy na które prowadzony jest nabór - 1

 III.            Wymagania formalne wobec kandydata na stanowisko podleśniczego:

1.      Obywatelstwo polskie.

2.      Posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich.

3.      Wykształcenie kierunkowe - średnie lub wyższe leśne.

4.      Zaświadczenie o odbytym stażu w Lasach Państwowych.

5.      Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.

6.      Niekaralność sądowa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek.

Spełnienie wymogów formalnych należy potwierdzić złożeniem dokumentów obligatoryjnych wskazanych w pkt. VI.

 IV.            Wymagania dodatkowe:

1.      Posiadanie osobowego samochodu prywatnego i prawa jazdy kat. B.

2.      Podstawowa znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) oraz obsługi rejestratora leśniczego (w tym aplikacji Leśnik, Brakarz, Notatnik).

3.      Ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, uprawnień  w zakresie związanym ze pracą wykonywaną na stanowisku podleśniczego, ewentualne doświadczenie zawodowe w leśnictwie  mile widziane.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązani są do okazania oryginałów w/w dokumentów.

    V.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podleśniczego:

1.      Wykonywanie czynności techniczno – produkcyjnych, administracyjnych i ochronnych, mających na celu realizację zadań ustalonych dla leśnictwa, zgodnie z Instrukcjami i zasadami obowiązującymi w Lasach Państwowych.

2.      Ochrona zasobów leśnych oraz innego majątku LP przed szkodnictwem.

3.      Prace w zakresie ochrony i hodowli lasu oraz ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych.

4.      Dokonywanie obmiarów robót i odbiórki drewna, wydawanie drewna i innych produktów z lasu oraz sporządzanie stosownej dokumentacji.

5.      Zastępowanie leśniczego.

  VI.            Lista dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą:

a)      Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymagań formalnych:

1.      CV z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail opatrzone własnoręcznym podpisem.

2.      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

3.      Kserokopia zaświadczenia potwierdzającego odbycie stażu zawodowego w LP.

4.      Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska wg wzoru załączonego do „Regulaminu naboru kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Kolumna", umieszczonego na stronie internetowej Nadleśnictwa,

5.      Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią „Regulaminu naboru kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Kolumna", umieszczonego na stronie internetowej Nadleśnictwa oraz o poddaniu się dobrowolnej procedurze rekrutacji na wolne stanowisko pracy wg załączonego do w/w Regulaminu naboru wzoru.

6.      Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz że nie był karany sądownie za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek wg załączonego do w/w Regulaminu naboru wzoru .

7.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko podleśniczego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wg załączonego do w/w Regulaminu naboru wzoru.

b) dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań dodatkowych:

8.      Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej)

9.      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

10.  Oświadczenie kandydata o posiadanym prawie jazdy kat. B i gotowości wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.

Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym podpisem „za zgodność z oryginałem".

VII.            Termin, miejsce i sposób składania ofert:

1.      Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Kolumna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Kolumna, ul. Armii Ludowej 1c, 98 – 100  Łask w terminie do dnia 20.03.2015 r. do godz. 14:00 – w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podleśniczego".

2.      Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.

3.      Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

4.      W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Nadleśnictwa Kolumna.

5.      Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 VIII.            Sposób porozumiewania się z kandydatami oraz rozstrzygnięcie naboru:

1.      O wynikach kwalifikacji do kolejnych etapów postepowania wszyscy kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na wskazany w ofercie adres.

2.      O zakwalifikowaniu do zatrudnienia kandydat zostanie poinformowany pisemnie.

3.      W wyniku naboru kandydat uzyskuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony – 1 rok, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony po tym okresie.

4.      Kandydat wyłoniony do zatrudnienia w wyniku naboru nieposiadający zdanego egzaminu do Służby Leśnej, będzie niezwłocznie skierowany do RDLP w Łodzi na egzamin do Służby Leśnej.

5.      Niezdanie egzaminu do Służby Leśnej będzie równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy.

6.      Nadleśnictwo Kolumna nie zwraca kosztów związanych z naborem.

7.      Do udzielenia informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Maria Rólczak – stanowisko ds. pracowniczych tel. 0-43 675-42-06  w godzinach 8:00-15:00.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna może unieważnić nabór na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

                                                                                                       NADLEŚNICZY

                                                                                                  Nadleśnictwa Kolumna

                                                                                                  mgr inż. Adam Pewniak