Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC, który zawiera substancję czynną – diflubenzuron niezalecaną przez FSC.

Po zapoznaniu się z poniższym tekstem prosimy o zgłaszanie ewentualnych merytorycznych uwag odnośnie użycia przez RDLP w Łodzi środka ochrony roślin – Dimilin 480 SC w celu ograniczania szkodników pierwotnych sosny. Uwagi prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14.IV.2014 r. (45 dni od daty ukazania się niniejszej informacji), pocztą tradycyjną na adres RDLP w Łodzi lub elektronicznie na adres andrzej.szweda@lodz.lasy.gov.pl. Wszelkie informacje na ten temat zostaną Państwu udzielone pod nr tel. 603-883-793.

     1. Informacje ogólne

FSC – Forest Stewardship Council A.C. jest międzynarodową organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.

Posiadacze certyfikatu FSC muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku posiadaczy lasów zapisane są w Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce. RDLP w Łodzi posiada certyfikat FSC od 2003 r. Jednym z elementów ww. standardu jest stosowanie i prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie stosowania środków ochrony roślin (tzw. Polityki pestycydowej). W ramach tej polityki FSC stworzyło własną listę substancji czynnych, których nie mogą stosować posiadacze certyfikatu FSC. Jest to wewnętrzna lista FSC niepokrywająca się z przepisami krajowymi oraz przepisami Unii Europejskiej. Na liście tej znajduje się substancja aktywna diflubenzuron, która wchodzi w skład środka ochrony roślin Dimilin 480 SC. W przypadku konieczności użycia takiego środka ochrony roślin przez posiadacza certyfikatu FSC musi on ubiegać się o specjalną derogację, której elementem są konsultacje społeczne.

2.    Charakterystyka środka

Środek ochrony roślin Dimilin 480 SC jest zarejestrowany do użycia w UE i Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R-214/2011d z dnia 12.07.2011 r., która zmienia pierwotną Decyzję nr R-5/2008 z 22.01.2008 r. (etykieta środka będąca integralną częścią ww. Decyzji dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyszukiwarce pod adresem http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin).

Dimilin 480 SC jest dopuszczony do użycia i powszechnie stosowany od lat w Europie i Polsce na terenie sadów, pieczarkarni oraz na obszarach leśnych, np. na terenie RDLP w Krośnie, która nie posiada certyfikatu FSC (na terenie RDLP w Łodzi stosowany był  powszechnie do 2003 r., był również użyty w zeszłym roku na pow. ok. 1500 ha na terenie Nadleśnictwa Poddębice). Na terenach leśnych wykorzystywany jest do zwalczania szkodników pierwotnych sosny (brudnica mniszka, barczatka sosnówka, borecznik sosnowiec). Max. dawka środka na 1 ha lasu wynosi  0,15 l, (w przypadku sadów dawka wynosi od 0,2l do 0,4l). Należy również zauważyć, że w sadach środek może być stosowany 2 razy w roku, natomiast na terenach leśnych stosowany jest raz w roku. Środek jest nieszkodliwy dla pszczół w dawce poniżej 0,375 l/ha, czyli okres prewencji dla pszczół po zastosowaniu dawki 0,15 l/ha nie obowiązuje. Inaczej mówiąc środek jest nieszkodliwy dla pszczół przy dawce stosowanej w lasach. Okres karencji dla runa leśnego, czyli czas od oprysku do spożycia, jaki musi upłynąć wynosi 24 godz.     

3.    Zakres zastosowania środka na terenie RDLP w Łodzi

Derogacja przyznana RDLP w Łodzi będzie pozwalała na użycie przedmiotowego środka na terenach leśnych na terenie tut. Dyrekcji przez okres 5 lat.  W chwili obecnej wysokie zagrożenie od: brudnicy mniszki, barczatki sosnówki, boreczników, utrzymuje się na terenie Nadleśnictw Złoczew, Gostynin i Płock. Wg materiałów prognostycznych zebranych na jesieni ub. r. do wykonania zabiegu kwalifikowanych jest w 2014 r. ok. 8 000 ha. Obszary te będą na wiosnę monitorowane przez służby ochrony lasu i po wykonaniu tego monitoringu zostanie podjęta ostateczna decyzja o zabiegu i jego ostatecznej powierzchni. W chwili obecnej nie można przewidzieć tego czy gradacje tych owadów wystąpią w kolejnych latach i na jakich obszarach, zostanie to kreślone po monitoringu przeprowadzonym na jesień 2014 r. Być może, że w kolejnych latach zabieg nie będzie konieczny.

Zabieg oprysku zostanie wykonany metodą agrolotniczą, tylko na terenach leśnych. Przy wykonywaniu zabiegu będą przestrzegane wszystkie przepisy wynikające z obowiązującego w tym zakresie prawa Polskiego i UE.  Wszystkie właściwe merytorycznie i administracyjnie organy administracji Rządowej i Samorządowej zostaną powiadomione o zabiegu. Na czas zabiegu będzie wprowadzony czasowy zakaz wstępu do lasu.

4.    Konieczność zastosowania środka

Konieczność zastosowania Dymilinu 480 SC w celu ograniczania populacji szkodników pierwotnych sosny jest następująca:

1.    Prognoza zagrożenia od szkodników pierwotnych sosny na 2014 r. dla RDLP w Łodzi wykazuje jednoznacznie wysokie zagrożenie od ww. szkodników z możliwością redukcji ich populacji tylko zabiegiem agrolotniczym,

2.    w chwili obecnej nie ma innego środka zarejestrowanego w Polsce, akceptowanego przez FSC do zwalczania barczatki sosnówki i boreczników,

3.    alternatywny środek – Mospilan 20 SP, zarejestrowany w Polsce, akceptowany przez FSC zastosowany w zeszłym roku do zwalczania brudnicy mniszki nie był w pełni skuteczny, populacja nie została dostatecznie zredukowana i w 2014 r. istnieje konieczność powtórzenia na tym samym obszarze zabiegu przy użyciu Dimilinu 480 SC.

Więcej informacji o certyfikacji FSC oraz dokumenty źródłowe znajdą Państwo na stronie www.fsc.pl.