Asset Publisher Asset Publisher

Wyłączenia gruntów leśnych z produkcji

Kwestie wyłączenia gruntów z produkcji reguluje ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Zgodnie z tą ustawą właściwym w sprawie ochrony gruntów leśnych (bez względu na formę własności), w tym do wydawania decyzji w sprawach wyłączenia gruntów leśnych z produkcji (z wyjątkiem obszarów parków narodowych) jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Przeznaczenie gruntu wskazane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wniosek o wyłączenie gruntu leśnego z produkcji wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, ul. Matejki 16, pocztą tradycyjną lub osobiście.

O dokonaniu faktycznego wyłączenia gruntu leśnego z produkcji, które może nastąpić na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, należy bezzwłocznie powiadomić pisemnie tutejszy organ (wzór do pobrania poniżej).

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne oraz jednorazowe odszkodowanie w przypadku dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu (nie dotyczy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni wyłączenia do 500 m² lub wielorodzinnego do 200 m² na każdy lokal).

Decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji należy uzyskać przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę.

Osoba ubiegająca się o wydanie w/w decyzji musi posiadać prawo do dysponowania gruntem, tj. tytuł własności, umowa dzierżawy lub najmu.

Dokumentacja do wniosku o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji:

1. W przypadku inwestycji powierzchniowych i liniowych (np. kopalnie, drogi, rurociągi gazociągi) do wniosku inwestor zobowiązany jest dołączyć:

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię,

- wypis z rejestru gruntów - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię,

- dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem,

- fragment mapy ewidencyjnej lub inna dokumentacja kartograficzna, na której należy zaznaczyć powierzchnię do wyłączenia z produkcji - inwestycja wraz z infrastrukturą i dojazd (zwarty kontur),

- fragment planu urządzenia lasu (lasy stanowiące własność Skarbu Państwa) lub uproszczonego planu urządzenia lasu (lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa) wraz z mapą, w którym powinny się znaleźć następujące informacje: okres obowiązywania planu, typ siedliskowy lasu, skład gatunkowy, wiek, zadrzewienie i bonitacja drzewostanu lub w przypadku braku takiego planu opinię rzeczoznawcy majątkowego lub specjalistycznej jednostki (podmiotu) uprawnionej do jego wykonania, zawierającą ww. informacje,

- wykaz powierzchni gruntu leśnego do wyłączenia z produkcji z podziałem na wydzielenia leśne (wzór poniżej),

- informację o kierunku rekultywacji gruntu leśnego wyłączanego nietrwale z produkcji (decyzja starosty określająca kierunek rekultywacji lub projekt rekultywacyjny),

- pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (upoważnienie).

2. W przypadku inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni do 500 m2 lub wielorodzinnego o powierzchni do 200 m2 na każdy lokal do wniosku inwestor zobowiązany jest dołączyć:

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię,

- wypis z rejestru gruntów - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię,

- fragment mapy ewidencyjnej lub inna dokumentacja kartograficzna, na której należy zaznaczyć powierzchnię do wyłączenia z produkcji – inwestycja wraz z infrastrukturą i dojazd (zwarty kontur),

- dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem (w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest właściciel).

- pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (upoważnienie).

3. W przypadku inwestycji polegającej na budowie: budynku letniskowego, gospodarczego, budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni ponad 500 m2 lub wielorodzinnego o powierzchni ponad 200 m2 na każdy lokal, budynku usługowego itp., do wniosku inwestor zobowiązany jest dołączyć:

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię,

- wypis z rejestru gruntów - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię,

- fragment mapy ewidencyjnej lub inna dokumentacja kartograficzna, na której należy zaznaczyć powierzchnię do wyłączenia z produkcji – inwestycja wraz z infrastrukturą i dojazd (zwarty kontur),

- dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem (w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest właściciel),

- fragment uproszczonego planu urządzenia lasu wraz z mapą, w którym powinny się znaleźć następujące informacje: okres obowiązywania planu, typ siedliskowy lasu, skład gatunkowy, wiek, zadrzewienie i bonitacja drzewostanu lub w przypadku braku takiego planu opinię rzeczoznawcy majątkowego lub specjalistycznej jednostki (podmiotu) uprawnionej do jego wykonania, zawierającą ww. informacje,

- wykaz powierzchni gruntu leśnego do wyłączenia z produkcji z podziałem na wydzielenia leśne (wzór poniżej),

- pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (upoważnienie). 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek do punktu 1 (inwestycje powierzchniowe i liniowe)

Wykaz powierzchni gruntu leśnego do wyłączenia z produkcji

Wniosek do punktu 2 (budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni do 500 m2 lub wielorodzinnego o powierzchni do 200 m2 na każdy lokal)

Wniosek do punktu 3 (budowa budynku letniskowego, gospodarczego, mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni ponad 500 m2 lub wielorodzinnego o powierzchni ponad 200 m2 na każdy lokal, budynku usługowego itp.)

Informacja (wniosek) o faktycznym wyłączeniu (dokonanie faktycznego wyłączenia gruntu leśnego z produkcji)

Przykłady zwartego konturu 1, 2, 3, 4