Lista aktualności Lista aktualności

Susza niszczy sosny

Zeszłoroczna susza i bezśnieżna zima, zbierają swoje pokłosie. Na terenie RDLP w Łodzi z braku wody uszkodzonych bądź zamierających jest blisko 3 800 ha lasu. Niestety problem ten dotyczy całego kraju.

Zamierania sosny jest bardzo raptownym i intensywnym zjawiskiem. Objawia się nagłym obumieraniem igieł i ich brunatnieniem. Leśnicy obserwują, że zamierają drzewa sosny i świerka głównie w wieku powyżej 60 lat.

Paradoksalnie, zjawisko to dotyczy głównie drzew rosnących na żyznych, dobrych siedliskach, tam gdzie sosna tworzy płytki system korzeniowy. Dotychczas siedliska te obfitowały w wodę i drzewa nie musiały wytwarzać silnego palowego systemu korzeniowego. Obecnie, w okresie susz i bezśnieżnych zim, korzenie drzew nie docierają do głębiej położonych warstw z wodą.

Proces zamierania drzew jest szczególnie widoczny na granicy polno-leśnej, na odległości do około 50 m od pól w głąb lasu i na wystawie południowej (strefie przewietrzonej, wystawionej na większą insolację, słabo wilgotnej). Takie osłabione i zamierające drzewa, stają się bazą żerową dla szkodników wtórnych, czyli cetyńca większego, rytownika dwuzębnego, przypłaszczka granatka. Opanowane przez szkodniki drzewa zostaną wycięte.

Wycinka ta zapobiegnie niekontrolowanemu rozmnażaniu się szkodników, chroniąc tym samym zdrowe drzewa przed ich atakiem.

Niestety szkody spowodowane suszą dotknęły również młodniki i uprawy. Już teraz na młodych drzewkach leśnicy, zaobserwowali wzmożone występowanie owadów - smolika znaczonego i rytownika dwuzębnego - atakujących osłabione zeszłoroczną suszą drzewka. Liczebność populacji tych szkodników, zagraża trwałości młodych lasów. Leśnicy już podjęli działania poprawiające stan upraw poprzez usuwane zasiedlonych drzewek i ich utylizację.

Problem zamierania drzewostanów sosnowych był również omawiany podczas ostatniej, kwietniowej narady z zakresu ochrony lasu. Ponad 30 tys. ha na tyle szacuje się dziś w Polsce powierzchnię osłabionych w wyniku suszy drzewostanów sosnowych. W pierwszym kwartale tego roku pozyskano łącznie 520 tys. m³ posuszu sosnowego (bez wywrotów i złomów), co stanowi 85 proc. pozyskania posuszu w 2015 r.

Przyczyn zjawiska doszukuje się w zmianach klimatycznych - deficycie wody (suche lata i bezśnieżne zimy) oraz wysokich temperaturach latem. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w marcu stan lustra wód gruntowych był o 50 proc. niższy niż o tej samej porze w 2015 r.

Zamieranie drzewostanów sosnowych dotyczy także innych regionalnych dyrekcji LP: katowickiej, wrocławskiej, lubelskiej oraz poznańskiej.