Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie łódzkich leśników z firmami

W 2017 roku na rzecz Lasów Państwowych prace leśne wykonuje ok. 8 tys. Zakładów Usług Leśnych. 35 tys. ludzi znajduje zatrudnienie przy pracach zleconych przez LP.

Prace leśne wykonywane są na podstawie ok. 3,5 tys. umów zawartych pomiędzy jednostkami LP a ZUL. Wartość umów opiewa na kwotę ok. 3,5 mld złotych, w tym pozyskanie i zrywka to ok. 2,0 mld złotych. Średnio w Polsce w jednym nadleśnictwie pracuje osiem ZUL-i.

 

Lasy Państwowe wspierają rozwój usług leśnych

Przy zamawianiu usług leśnych LP stosują oprócz ceny, również innych kryteria oceny ofert min. promujące „uczciwych wykonawców i rzetelne wykonawstwo". Poprzez certyfikację wspierają poprawę organizacji pracy oraz podnoszenie poziomu jakości wykonawstwa prac leśnych i ich oddziaływania na środowisko. Wspierają rozwój ZUL systematycznym wzrostem stawek na wykonawstwo. Stabilizują rynek usług leśnych przez szersze stopniowe wdrażanie do praktyki umów wieloletnich. Promują małe i średnie przedsiębiorstwa zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej. Organizują szkolenia i spotkania w zakresie wykonywania usług leśnych. Od 2016 r., korzystając z wiedzy merytorystów  LP wypracowują jeszcze lepsze zasady zamawiania, nadzoru, i odbierania usług leśnych, dzięki pracy Komisji Wspólnej Lasów Państwowych przy Dyrektorze Generalnym http://komisjawspolna.lasy.gov.pl/.

 

Finansowe wsparcie działalności gospodarczej ZUL

W obecnym roku programowania działalność gospodarczą ZUL-i wspierają Regionalne Programy Operacyjne (2014-2020).

Osoby planujące rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać ze wsparcia przewidzianego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach dostępnych programów krajowych i regionalnych wsparcie przedsiębiorców
w pozyskiwaniu dotacji z UE umożliwiają: promesa unijna-potwierdzająca źródła finansowania projektu zgłaszanego do dofinansowania ze środków UE, kredyt pomostowy na finansowanie kwalifikowanych kosztów inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich oraz kredyt uzupełniający udzielany na pokrycie części kosztów, które nie zostaną zakwalifikowane do sfinansowania ze środków europejskich, pozwala na finansowe domknięcie projektu unijnego.

 

Dobre praktyki w RDLP w Łodzi

W 2017 roku na terenie RDLP w Łodzi zlecono usługi z zakresu gospodarki leśnej łącznie ok. 205 firmom usługowym co dało pond 1000 miejsc pracy. Zgodnie z nowelizacją ustawy Pzp, przy zamawianiu usług leśnych, wszystkie łódzkie nadleśnictwa, przygotowując postępowania zastosowały więcej niż jedno (cena) kryterium oceny ofert oraz dostosowały ich wagę do zapisów ustawy. Wprowadzono kryteria społeczne, promujące uczciwych i rzetelnych wykonawców.

Podtrzymując dobre praktyki dyrektor RDLP w Łodzi zaprosił przedstawicieli sektora usług leśnych świadczących usługi na terenie łódzkich lasów, by omówić istotne dla stron sprawy.

Podczas spotkania dyskutowano nad aktualnym stanem i wielkością (rozmiarem zadań) rynku usług leśnych, udzielonymi zamówieniami publicznymi, możliwościami dofinansowania działalności gospodarczej ZUL-i ze środków UE. Dyrektor zwrócił szczególną uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania prac w lesie. Dyskutowano również nad szerszym, stopniowym wdrażaniem umów wieloletnich, które powinny stabilizować rynek usług leśnych.