Lista aktualności Lista aktualności

nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. stanu posiadania

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

specjalisty ds. stanu posiadania

w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

 
 

I. Wymagania formalne (niezbędne)

 1. W naborze mogą uczestniczyć jedynie pracownicy zatrudnieni w Państwowycm Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, jak również osoby, z którymi pracodawca PGL Lasy Państwowe rozwiązał stosunek pracy po 2 kwietnia 2020 roku.
  Wykształcenie wyższe leśne.
 2. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych ze stanem posiadania w Lasach Państwowych.
 3. Doświadczenie w zakresie przyjmowania i udzielania informacji branżowych interesantom.
 4. Znajomość przepisów w zakresie: ustawy z 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 5. Znajomość i umiejętność obsługi programu MS Office.
 6. Prawo jazdy kategorii „B”.
 

II. Wymagania pożądane (dodatkowe)

 

Mile widziane dodatkowe umiejętności, w tym m.in.:

 1. Kursy, szkolenia z zakresu prawa administracyjnego przydatne w zakresie wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku pracy. 
 2. Kursy komputerowe (np. certyfikat ECDL lub inne).
 3. Potwierdzone doświadczenie w orzekaniu organu I lub II instancji poprzez wydawanie m.in. decyzji administracyjnych na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego z zakresu leśnictwa, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami.
 4. Pożądane kompetencje: dążenie do rezultatów, rozwiązywanie problemów, otwartość na zmiany, radzenie sobie ze stresem, współpraca w zespole, odpowiedzialność i rzetelność, sumienność i dokładność, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoka kultura osobista, wykazywanie się samodzielnością, inicjatywą oraz doskonałą organizacją czasu pracy. 
 5. Dyspozycyjność związana z wykonywaniem wizji terenowych w postępowaniach dotyczących wyłączeń gruntów leśnych z produkcji, a także czynności kontrolnych w nadzorowanych przez RDLP w Łodzi jednostkach. 
 

III. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku

 
 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wyłączeń gruntów leśnych z produkcji w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 2. Sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie swojego działania.

 3. Przygotowywanie projektów postanowień dotyczących uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

IV. Warunki pracy na stanowisku

 
 1. Zatrudnienie oparte na umowę o pracę.
 2.  Wynagrodzenie zgodne z przepisami obowiązującymi w PGL LP.
 3.  Świadczenia socjalne zgodnie z przepisami branżowymi.
 4.  Możliwość rozwoju zawodowego.
 5.  Odpowiedzialna praca w dynamicznym zespole.
 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia (kopie/skany)

 
 1. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (załącznik nr 1).
 2. List motywacyjny wraz z podaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu do kontaktu.
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań formalnych w zakresie wykształcenia – dyplom/dyplomy wyższych uczelni.
 4. Kserokopie świadectw pracy, dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
 5. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy w biurze RDLP w Łodzi (załącznik nr 2).
 6. Oświadczenia kandydata (załącznik nr 3).
 7. Ewentualnie kserokopie innych dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje, np. ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.

VI. Spośród kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną przez Zespół zadaniowy wyłonieni kandydaci, z którymi przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

VII. Osobą uprawnioną do kontaktów jest Pan Jarosław Wlazłowski – p.o. Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr, tel. 691 968 682.

VIII. Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia, wraz z podaniem numerem telefonu i adresu email, osobiście lub przesłanie  pocztą tradycyjną na podany poniżej adres: 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi

91-402 Łódź, ul. J. Matejki 16 (Sekretariat)

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. stanu posiadania” 

w terminie do dnia 8 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania tego terminu ma data i godzina wpływu oferty, 

a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.