Lista aktualności Lista aktualności

Krajowa Narada z ochrony przyrody

Uczestników tegorocznej Krajowej Narady Lasów Państwowych w zakresie ochrony przyrody, która odbyła się w dniach 24 – 26 maja 2017 r. gościła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi i Nadleśnictwo Bełchatów.

Naradę otworzył Generalny Dyrektor Lasów Państwowych – dr inż. Konrad Tomaszewski poprzez łącze wideokonferencji, po czym dalej prowadziła ją Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody w DGLP – mgr inż. Jolanta Błasiak

Tematem głównym tegorocznego spotkania był „Zrównoważony rozwój wsparciem ochrony różnorodności biologicznej".

Uwarunkowania przyrodniczo – gospodarcze tej części Polski, ze szczególnym uwzględnieniem własności Skarbu Państwa zarządzanego przez Lasy Państwowe  ukazał w swoim wykładzie „Polska Środkowa – kraina na styku historii, gospodarki i ochrony przyrody" - prof. dr hab. Romuald Olaczek. Szczególną uwagę zwrócił na ochronę przyrody realizowaną w ramach gospodarki leśnej.

Przykład obrazujący zasiedlanie nowych nisz ekologicznych dla gatunków chronionych jakimi okazują się być powierzchnie zrekultywowane  przedstawiła w swym referacie „Zalesienia rekultywacyjne – ostoją rzadkich gatunków grzybów mykoryzowych. Niezwykły (?) przykład Góry Kamieńsk - dr Izabela Kałucka.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów zaprezentował w swoim wystąpieniu praktyczne aspekty realizacji ochrony gruntów leśnych i ochrony przyrody w bezpośrednim zasięgu Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni w  Bełchatowie.

Wydział Ochrony Przyrody w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych podsumował tegoroczną sprawozdawczość dot. ochrony przyrody na gruntach LP zwracając przy tym uwagę na nowe trendy w ochronie gatunkowej i zgodności powierzchni obiektów chronionych z aktami ich powołania.

Ważnymi tematami były główne projekty ochrony gatunkowej cietrzewia, rybołowa i żubra realizowane przez jednostki Lasów Państwowych.

Przedstawiona została inwentaryzacja zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej. Metodykę, przebieg prac i wyniki omówił Pan Jan Tabor z Zespołu ds. Wielkoskalowych Inwentaryzacji w LP.

W dyskusji poruszano ponadto zagadnienia związane z opracowywanym aktualnie Kodeksem Dobrych Praktyk w zakresie ochrony przyrody, ewentualnym uczestnictwem Lasów Państwowych w inwentaryzacji wilka i rysia oraz oczekiwaniem na akty wykonawcze dot. ustawy krajobrazowej.

W trakcie narady uczestnicy zwiedzili rezerwat Łuszczanowice, odkrywkę Szczerców, zapoznali się z zagospodarowaniem zwałowiska zewnętrznego oraz zalesieniami na zwałowisku wewnętrznym.