Lista aktualności Lista aktualności

Bieżące wyzwania rekultywacji leśnej

Międzynarodowa konferencja naukowa „Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej" odbyła się na Wydziale Leśnym, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz na terenie Nadleśnictwa Bełchatów.

W skali Europy i świata, w tym szczególnie Polski, udział energii ze źródeł kopalnych oraz eksploatacja surowców z zachowaniem tzw. zrównoważonego systemu eksploatacji stanowi ważny problem cywilizacyjny.

Leśny kierunek rekultywacji uważany jest za najbardziej optymalny, pozwalający w sposób uzasadniony ekonomicznie, krajobrazowo i przyrodniczo przywrócić wartość użytkową gruntom.

Problem monitorowania stabilności powstających ekosystemów leśnych na dotychczas zrekultywowanych i przekazanych leśnictwu terenach poprzemysłowych dotyczy w Polsce ponad 25 tys. ha, a w skali Europy kilkuset tys. ha.

Międzynarodowa konferencja „Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej", miała na celu wymianę doświadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami, w tym leśnikami oraz górnikami, których dotyczy problem rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych oraz monitoringu zmian, zachodzących w nowo powstających ekosystemach.

Tematy podejmowane podczas pierwszego dnia konferencji (5 czerwca) dotyczyły m.in. rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych, degradacji i ochrony gleb, leśnego zagospodarowania zrekultywowanych terenów, roli sukcesji w procesie rekultywacji, aspektów ekonomicznych  i społecznych w rekultywacji leśnej.

Podczas konferencji, najważniejsze programy rozwojowe realizowane przez Lasy Państwowe, prezentował Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny, natomiast o ocenie dywergencji składów gatunkowych drzewostanów na terenach zrekultywowanych na Górze Kamieńsk i pozostałych lasach Nadleśnictwa Bełchatów, mówił Dariusz Pieniak, dyrektor RDLP w Łodzi.

Podczas sesji terenowej, którą zorganizowano 6 czerwca, na terenie Nadleśnictwa Bełchatów (RDLP w Łodzi), uczestnicy odwiedzili Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów, powierzchnię doświadczalną na osadniku, powierzchnie doświadczalna z 40-letnim drzewostanem oraz powierzchnie badawcze na zalesionych fragmentach zwałowiska KWB Bełchatów zbudowanych z zasiarczonych i nadmiernie kwaśnych utworów mioceńskich po neutralizacji.

Podczas konferencji obchodzono również jubileusz pracy naukowej prof. Wojciecha Krzaklewskiego, nestora rekultywacji w Polsce, spadkobiercy idei naukowych i wychowanka prof. Tadeusza Skawiny.