Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA ŁOWIECKA

Gospodarka łowiecka na terenie RDLP w Łodzi prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców. Teren administrowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi podzielony jest na 388 obwodów łowieckich, o średniej powierzchni 5 700 ha i średniej lesistości 21%.

Teren administrowany przez RDLP w Łodzi podzielony jest na 388 obwodów łowieckich, w tym:

 • 9 obwodów wyłączonych stanowiących 8 ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, zarządzanych przez nadleśniczych Nadleśnictw: Brzeziny, Kolumna, Kutno, Poddębice, Przedbórz, Smardzewice, Spała i Wieluń,
 • 3 obwody wyłączone stanowiące ośrodki hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego,
 • 3 obwody wyłączone stanowiące ośrodki hodowli zwierzyny Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie,
 • 373 obwody dzierżawione przez 297 kół łowieckich, w tym: 40 obwodów leśnych, wydzierżawionych przez dyrektora RDLP w Łodzi i 333 obwody polne wydzierżawione przez starostów powiatów.

Średnia powierzchnia  ogólna obwodu łowieckiego wynosi  5,7 tyś. ha.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane  oraz roczne plany łowieckie. Aktualnie realizowane są plany wieloletnie na lata 2007-2017.

Teren RDLP podzielony jest na 8 rejonów hodowlanych o zbliżonych warunkach przyrodniczych, a mianowicie:

 • Rejon Nr  1 „Płocki",
 • Rejon Nr 2 „Gostynin",
 • Rejon Nr  3 „Łódzki",
 • Rejon Nr  4 „Skierniewice",
 • Rejon Nr  5 „Nadwarciański",
 • Rejon Nr 6 „Łaski",
 • Rejon Nr 7 „Puszczy Nadpilickiej",
 • Rejon Nr 8 „Przedbórz".

Roczne plany łowieckie sporządzane są dla każdego obwodu łowieckiego w oparciu o inwentaryzację zwierzyny, przeprowadzaną na dzień 10 marca. Aktualna, sumaryczna liczebność zwierzyny łownej we wszystkich obwodach na terenie RDLP w Łodzi wynosi:

 • łosie – 450 sztuk,
 • jelenie – 5 870 sztuk,
 • daniele – 1 100 sztuk,
 • sarny – 58 270 sztuk,
 • dziki – 10 300 sztuk,
 • lisy – 13 390 sztuk,
 • zające – 113 140 sztuk,
 • bażanty – 83 330 sztuk,
 • kuropatwy – 54 840 sztuk.

W ośrodkach hodowli zwierzyny zarządzanych  przez nadleśnictwa RDLP w Łodzi prowadzony jest „Program ochrony i hodowli wybranych gatunków zwierząt łownych na lata 2011-2016" – zgodnie z Zarządzeniem Nr 35 Dyrektora Generalnego lasów Państwowych z 2011 roku.

Nadleśnictwo Brzeziny prowadzi zachowawczą hodowlę daniela w zagrodzie zamkniętej  o hodowli powierzchni ok. 700 ha. Daniele sprowadzone zostały w 2004 roku z Gyulai (Węgry) i z Palarikowa (Słowacja)w ilości 110 sztuk. Odławiane w zagrodzie daniele przekazywane są do ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na terenie całego kraju celem wzbogacenia puli genowej bytujących tam  populacji. W okresie od 2006 do 2013 roku odłowiono i przekazano ponad 250 danieli.

Na terenie RDLP w Łodzi daniele wsiedlone zostały do Ośrodków Hodowli Zwierzyny Nadleśnictw: Brzeziny, Kolumna, Poddębice i Smardzewice.

W ramach wspomnianego Programu dokonywane są także wsiedlenia zwierzyny drobnej: zajęcy, bażantów i kuropatw. Aktualnie prowadzone są one w OHZ Nadleśnictw: Kolumna i Poddębice.

Nadleśnictwa prowadzące OHZ: Brzeziny, Kolumna, Kutno, Poddębice, Przedbórz, Smardzewice, Spała i Wieluń organizują polowania dla myśliwych krajowych i zagranicznych, za pośrednictwem krajowych biur polowań.