Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Fauna leśna na terenie RDLP w Łodzi jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 5 870 szt., danieli 1 100 szt., saren 58 270 szt., a dzików 10 300 szt. Okresowo pojawiają się łosie. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a czasami wilka.

Na terenie naszej dyrekcji żyją lisy, zające, bażanty, kuropatwy, jenoty, borsuki, kuny

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Wśród zbiorników wodnych prawdziwy raj ma ptactwo wodne. Nadleśnictwa wykonały zbiorniki retencyjne, z których funkcjonują już 35.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.

Zapoznaj się z ofertą łowiecką nadleśnictw

Teren administrowany przez RDLP w Łodzi podzielony jest na 388 obwodów łowieckich, w tym:

 •            9 obwodów wyłączonych stanowiących 8 ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, zarządzanych przez nadleśniczych Nadleśnictw: Brzeziny, Kolumna, Kutno, Poddębice, Przedbórz, Smardzewice, Spała i Wieluń,
 •           3 obwody wyłączone stanowiące ośrodki hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego,
 •           3 obwody wyłączone stanowiące ośrodki hodowli zwierzyny Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie,
 •          373 obwody dzierżawione przez 297 kół łowieckich, w tym: 40 obwodów leśnych, wydzierżawionych przez dyrektora RDLP w Łodzi i 333 obwody polne wydzierżawione przez starostów powiatów.

Średnia powierzchnia  ogólna obwodu łowieckiego wynosi 5,7 tyś. ha.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane  oraz roczne plany łowieckie. Aktualnie realizowane są plany wieloletnie na lata 2007-2017.

Teren RDLP podzielony jest na 8 rejonów hodowlanych o zbliżonych warunkach przyrodniczych, a mianowicie:

 •          Rejon Nr  1 „Płocki",
 •          Rejon Nr 2 „Gostynin",
 •          Rejon Nr  3 „Łódzki"
 •          Rejon Nr  4 „Skierniewice"
 •          Rejon Nr  5 „Nadwarciański",
 •          Rejon Nr 6 „Łaski",
 •          Rejon Nr 7 „Puszczy Nadpilickiej",
 •          Rejon Nr 8 „Przedbórz".

W ośrodkach hodowli zwierzyny zarządzanych  przez nadleśnictwa RDLP w Łodzi prowadzony jest „Program ochrony i hodowli wybranych gatunków zwierząt łownych na lata 2011-2016" – zgodnie z Zarządzeniem Nr 35 Dyrektora Generalnego lasów Państwowych z 2011 roku.

Nadleśnictwo Brzeziny prowadzi zachowawczą hodowlę daniela w zagrodzie zamkniętej  o hodowli powierzchni ok. 700 ha. Daniele sprowadzone zostały w 2004 roku z Gyulai (Węgry) i z Palarikowa (Słowacja)w ilości 110 sztuk. Odławiane w zagrodzie daniele przekazywane są do ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na terenie całego kraju celem wzbogacenia puli genowej bytujących tam  populacji. W okresie od 2006 do 2013 roku odłowiono i przekazano ponad 250 danieli.

Na terenie RDLP w Łodzi daniele wsiedlone zostały do Ośrodków Hodowli Zwierzyny Nadleśnictw: Brzeziny, Kolumna, Poddębice i Smardzewice.

W ramach wspomnianego Programu dokonywane są także wsiedlenia zwierzyny drobnej: zajęcy, bażantów i kuropatw. Aktualnie prowadzone są one w OHZ Nadleśnictw: Kolumna i Poddębice.

Nadleśnictwa prowadzące OHZ: Brzeziny, Kolumna, Kutno, Poddębice, Przedbórz, Smardzewice, Spała i Wieluń organizują polowania dla myśliwych krajowych i zagranicznych, za pośrednictwem krajowych biur polowań.